closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10:' aug=s 1729.

Nederduijtse sprake aldus.

Dit is het verhaal van Simoedika in„

woonder van Siringin, die aangedaan

is door Roovers namentlijk

Ik ben voor eerst uijt geweest om hout

te kappen op sjikarang, wanneer ik

van siringin vertrok des avonds ten

klokke seven uuren met mijn vaar„

„tuijg en bijhebbende thien medemackers,

Ik kwam met deselve des nagts 12.

uuren voor Tjikarang, alwaar het

dreg hebbende laten vallen, begaff mij

tot slapen tot des anderen daags 's

morgens ontrent sonnen opgang,

als wanneer mij bevond overvallen

van roovers, die op mijn vaartuijg

waren gekomen, sonder dat ik daar

van wist, sterk Eijnde na mijn gissin„

„ge ruijm 30. man verdeelt in 4

gemeene gearmeerde vaartuijgen.

zij bonden en bragten mij op een van

deselve, keerden toen na Tjikarang,

stapten aldaar aande wal, bedreeven

rooverijen en namen boven dien drie

menschen.