closeTerug naar inventaris

Transcriptie

183.

Van Bantam Den 24:' Augusti A:o 1729.

Deser de eere haddente ontvangen uw' Edele

groot agtb: seer geagte missive van den 20:e dier

maand van sijne aangebragte goederen voor

dit comptoir ten eersten ontlost geworden

zijnde laten wij altans ten spoedigsten tot

uw Edele groot agtb: te rug vertrekken en

daar mede overvaren den soldaat Ian

Carel Haksius van Bunen met zijn

Comp:s wapenen en affgesloten zoldij reecq:

na dat alvorens desen morgen gepasseerd hadde

de spittguards in diervoegen als in raads van

Bantam volgens nevensgaande extract reso„

„lutie van dato gisteren gearresteerd, en over„

sulx navolgens uwEdele groot agtbare ordre

bevrijd gebleven is van de lijffstraffe waar in

denselve op den 11.e april Iongstleden in voorm:

raade was gecondemneerd.

En nademaal wij p=r naasten volgens pligt

eerbiedig sullen rescribeeren op voorgeciteerds

missive van uw Edele groot agtb: sal men

eenelijk met bekendstelling, dat gisteren uijt

den oosten Bantam gepasseerd zijn de scheepen

adrighem, alblasserdam en Duijnbeek gedestineerd

na Souratta, desen dus kortelijk hier mede

besluijten