closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 24.' Aug=s A:o 1729.

Besluijten, en med verschuldigde agtinge blijven

/:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw: hoog Edelens trouwschuldige

dienaren /:was getekent:/ Ioh:n Sautijn, Hend:k

Duirvelt, M:s De Graaff, J:n Reenwijk

en Simon Groenevelt /:in margine:/ Bantam

Den 24:e aug=s 1729.

Register der Papieren gaande op

heden van hier na Batavia p:r het

galjoot de snip en pantchiallang

de veerman geconsigneerd aan sijn

Edelheijt den hoog Edelen gestr:n heere

H:r Diderik Durven

gouverneur generaal en d’ Edele heeren

Raden van Nederlands India namentl:

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Ed:s van den E:

heer Johan Sautijn oppercoopman en

513: hier in een gouds coebang van den

Bantams koning, en gaat het dupli„

„caat van dese missive over p:r de pant.

gesaghebber benevens den raad de dato deses.

„chiallang de veerman

N:o 2. memorie van sodanige goederen als verstrekt sijn gewor„

„den ten dienste van ’s konings kruijsvloot.

„. 3. Inventarissen van de goederen comp:s weegen berustende op de snip

en veerman in hooffde deses vermeld.

„: 4. raadsbesluijt daaromtrent genomen op den 23:' deser.

N:o 5.