closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' aug=s A:o 1729.

N:o 5. copia brieffje ten versoeke om drinkwater voor het schip Duijn„

„van hier.

beek vertrokken na souratta annex ’t antwoord, daar op

„. 6. oncostreecq: wegens het van hier verstrekte drinkwater aen voorsz: bodem.

„. 7. Bataviase bevinding op de Bantamse soldij boeken gesloten

onder ult:o aug:s 1728. beandwoord in margine

onder dato heden te rug gaands.

„. 8. Copia request en d:o relaas van seker verongelijkt geworden

sijnde chinees in name Tan jauko door seeckeren

tommegom aboe hooft van een der duijsend eijlandsz:

besijden twee extracten van de resolutien, die daar

over in Bantamse raads sijn genomen, in da„

tis 6:' maij J:o leden, en 23:' deser te samen gehegt.

„. 9. Twee speculative examinatien van de manslaven Castoren

augustus, den eerste toebehorende den heer gesag„

„hebber voormeld, en den andere den adsistent alhier

Gerard albert Dubbeldekop in dato 19.' maij J:o leden

gepasseerd voor commissarissen uijt den raad van

Justitie te deser besetting, behelsende op wat wijse

deselve sijn aangesogt geworden tot weglopen door

sekeren pangerang Bantam eene van des zul„

„thans egte zoonen alhier.

„. 10. aantekeninge wegens de gesprecken, die daar over sijn gehouden

in dat is 21.' en 27. deser tusschen den vorst en den gesaghebber &c=a.

„. 11. Extract van de resolutien genomen in raade tot Bantam

op.

185.