closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' Mugusti A:o 1729.

op Dingsdag den 23.' deser, concerneerende het

gedaan versoek aan den rijxbestierder om d’ overgave

van sodanigen maleijer in name sikidjang als

op den 22.' deser een europees soldaat genaamt

Ian scheij van ments sodanig met een kris ge„

grieft heeft dat daar aan den 27.' deser is overleden

voorts ook om de restitutie van gemelde verlokte

slaven &c=a

N: 12. copia gerecolleerde declaratie van voorsz: soldaat

„. 18. twee p:s verklaringen van den opperchirurgin deser besetting alexan

der van dam, sprekende hoedanig hij de wonde van

gemelde europees heeft bevonden, voor en na desseles

overlijden bij het openen van sijn doode lickaam

„. 14. request gepresenteerd aan den gesaghebber en raad alhier door de vrienden

van sekere oude slavinne van d’E: Comp: te deser plaatse

in name Baleijo, ter verwerving van haar vrijdom

voor een sommetje van 20: rd:s hollands

„. 15. naamrolletje benevens een relaas van seker verwoord geweest sijnde mar„

dijker en ses stux gerecolleerde examinatien van soo

veel gefugeerde En thans overgaande lijffeijgenen

welke papieren te samen onder voorsz: n:o aan een

geregt sijn.

„. 16. memorie van sodanige onbequame goederen van d’ E: comp: als verstaen

sijn te verkietigen, andere te verkopen, en ook eenige

ten desen daar van over te zenden.

„. 17. request van den administrat:r Mauritius de graaff om de qualiteijt van

coopman met de gagie Iaartoe staands.

„. 18. naamrolle van 50. versoekers om haar verlossinge van hier.

4. incurabele.

d:o

„. 19

. 25. dooden

20.

„. 21. 11. p:s actens van eenige alhier in gagie besorderde soldaten.

„. 22. korte te samentrecking van het Bantamse guarnisoen

„. 23. eijsch van benodigtheden voor een geheel Iaar ten behoeve voor dit

comptoir dubbeld overgaande.

„. 24. cathalogus der benodigde medicamenten

„. 25. memorie van de daar toe overgaande leedige potjes en flesjes in

een kist.

„. 26. opneem der chineesen tot Bantam en daarom her woonende.

buijten den briev in een

apart pacqaet.

27. 's konings geconfronteerde en geslooten reecq:

„. 28. copia versoek brieffje om ververssching voor de bescheijdene

dienaren op het schip heefburg annex het and„

woord daar op.

—.

29. oncostreecq: der overgaande slaven

/:onderstond:/ Bantam Den 31.e aug=s A:o 1729. /:was getek:t:/

H:s Wilshuijsen E: Clercq /:in margine:/ H3: hier besijden

gaan terug in een kasje vier gobars mattaram en ses allegias

van Batavia herwaards gekomen op ’t versoek van den Bantams koning.

voorts een kas niet onbequame goederen, en een medicament

kist met haar flessjes en potjes &c=a

Batavia