closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' Augustus 1729.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrenge heere

en H:r Diderik Durven.

Gouverneur generaal, ende Edele heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen op den

3. September 1729.

agtbare, Erntfeste, manhafte,

P:r het galjoot de snip

en de pantchiallang

De veerman

wel wijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse wijd gebiedende heeren.

op het eijnde onser Jongste nedrige advijsen van den

24.e deser reverentelijk gesegt zijnde p:r naaste te ons Iongste schrijven

zullen rescribeeren op uw, Edele groot agtbare wat daar bij toegesegt.

missive van den 20:' dier maand: heeft men sulx

om verscheijden reedenen tot heden moeten uijt

„stellen, behalven dat ook den 27:' deser eerst andien

„gesprak over de gobars

mattaram.

„tie erlangd hebbende bij den vorst, is denselve nader

ter besigtiging vertoond geworden de 4. p:s gobars

mattaram, dewelke ten dien eijnde op zijn hoog„

„heijts versoek p:r de patchiallang de haaij voor de

twedemaal herwaarts gesonden weesende, heeft

versogt eenelijk met een pak van de Zoorten als mede over de alegias

N:o

187.