closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31:' augusti A:o 1729.

te mogen overvaaren, haar sulx in hoope van wel„

„duijdinge geaccordeerd, en hier t effens gevoegt in

te rugzending der bevinding

op de Bantamse zoldij

boeken

margine beandwoord; de ontvange bevinding op de

Bantamse soldij boeken, dewelke gesorgt zullen

worden, dat net en behoorlijk gehouden, mitsgaders

onse beloft en daar omtrent.

niet weder tot regtmatig ongenougen van uw

Edele groot agtbare defectieus overgesonden wer„

„den als de Iongst geslotene onder ult:o aug=s, waar

versogt excuus van den omtrent den fiscaal Ian Steenwijk als konder

fiscaal van steenwijk

als honder derselve

van deselve met een diepe reverentie ootmoedig

smeekte de edelmoedige inschicking van uw

Edele groot agtb:, die met ons in’t vervolg be„

„looft te geeven het vereijschte genougen aan uw'

Edele groot agtb:, door welkers benevolentie tot

een bijsonder en couragiment den eerst onder„

dankbaarheijt van den gesag„

hebber voor de erlangde opper„

„coopmans gagie.

„getekende op zijn gedaan versouk, toegevougt

geworden zijnde de gagie van 80. gl:s ter maand,

en die gewonnen te hebben 't sedert door uw Edele

groot agtb: den 28.' maij 1728. met de oppercoop„

„mans qualiteijt vereerd wierd, betuijgt met den

tot absoluit capitain van het Conings cas„

teel gevorderden luijtenant Hendrik Duuwveld,

als mede eenige verdere

bedientens voor hunne

verkreege bevordering

itemden tot luijtenant geadvanceerden ven„

„drig Adriaan van der Croes en den tot vendrig

gepromoveerden