closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31:' augusti A:o 1729.

slaven verkogt heeft, in welker voegen gehandelt

te werden den chinees voorm:t met zijn wijff

zoo niet vermoord wierden groot gevaar gelopen

vlugt van desen chinees hebben bij aldien de magt van desen besaamden

na Batavia

deugniet, door behulp van een vissers vaartuijgje

niet ontvlugt waren na Batavia, van waar

met voorweeten van den oppercoopman en sja„

bandhaar Fredrik Iulius Coijert zijnde ker„

waards gekomen, heeft men gedagten Chinees

volgens ’t geen daar over ter resolutie van den

6: maij Jongstleden, item den 23.e deser in extract

hier nevens staat gearresteerd na billijkheijt

als een onderhoorige van de Comp: weesende, in

zijn goed regt op desselvs versoek in geschriffte

aan ons gedaan getragt te maintineeren, en den

die men heeft getragt te

mantineeren

zultkan desenthalve gegeven zijnde behoorlijke

informatie, heeft na ondersoek van zaken

billijk gevonden en gelast aan sijnen rijxbestier„

„der dourba Nagara dat voorsz: vaartuijg en

complete inlading aan gem: Chinees soude

werden gerestitueerd, dog daar van is tot nog

dog te vergeefs

toe aan ons niets overgegeven door voorsz: minis„

„ter, dan het vaartuijg, ’t welk wij tot nader

nden

aans

zullen

ordre van uw: Edele groot agtb: en intusschen ook

met.