closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195.

Van Bantam Den 31.' augusti A:o 1729.

met eerbied verwagten te verstaan, wat door ons vrage hoedanig met den

boedel van den chinees

capitain te handelen

al verder sal dienen verrigt te werden in opsigt der

nagelaten goederen van den Chinees capit:n Swaowako

alsoo den zulthan, door aanhetsinge van den rijxbe„legt gedoent dagr om„

„tekent van den koning

door aanhitsing van

den rijxbestierder.

stierder off wel zijn schoonzoon den welbekenden

maas maije anders Ratoe Baggoes wangsa doeta

laat voorgeeven, dat zijn majesteijt, alle deselve

toebehooren, begeerende ook niet dat de drie huijs„

„ps tot de voorsz: nalatenschap gehoorende verkogt

zullen werden, tegens de intentie egter van uw

contrarie de intentie

van uEd: groot agtbare

Edele groot agtb: vervat bij derselver veel gerespec„

„teerde missive van den 25.' maart Jongstleden,

en contrarie zijn majesteijts gedane ongemeene

kragtige belofte aan den gesaghebber van aan den

en tegense konings

vorige belofte

selve de twaalv stux lijff eijgenen mede tot dien

boedel gehoorende te zullen zenden binnen speel„

„wijk soo dra op de gedane bekendmaking wegens

het overlijden van gemelten Chineesen capit=n

maar eenige het minste antwoord off ordre

in wat voegen daar mede te handelen van uw

Edele groot agtb: erlangt soude hebben: dog het gee„

„ne alsoo min heeft nagekomen, als desselvs belofte

overeenkomende met sijn

toesegging in’t doen

apprehendeeren van 7.

beteggelopen slaven van

in het doen apprehendeeren van drie stux voor

den gesaghebber door ver„

„leijding van sijn majesteits

egte zoon pangerang

lang weg gelope, en vier nu onlangs off op den 20:' Bantam.

deser.