closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' augusti 1729.

deser te soek geraakte slaven van den gesaghebber

door verleijdinge van eene zijner hoogheijts egte

twee speculative gami zoonen in name Pangerang Bantam, die al

natien concermerendt

den al voor lang voorgeno

„men toeleg daar op van

voor lange toeleg daar op heeft gemaakt, navol„

gem: prins

gens twee stux examinatien alhier op den 19.

maij Jongstleden gepasseerd, dewelke tot speculatie

van uw Edele groot agtb: hier nevens laten gaan,

nevens gaande aanreekening sesijden de aantekeningen wegens de gesprecken

wegens de gesprekken daar

over gehouden tusschen

den sulthan en gesaghebe die over dat gedoente op den 21.e en 27.e deser tusschen

den gesaghebber, en den vorst zijn gehouden: bij

welke laaste, als mede bij onse resolutie in ex„

„tract hier nevens, van den 23. deser is te sien,

wat bij de resolutie van„

gemen„

en 25.' deser stag

„tioneerd

dat men den rijxbestierder, en ook sijn majesteijt

al verder heeft aangeweest om de overgave van

trakende het vorderen van

seekeren maleijer, die een

Europees heeft dood gestoken

sodanigen maleijer in name sikidjang, als op

op carrang. antol.

den 22.' deser de stoutheijt hadde den soldaat Ian

scheij van mentz, navolgens zijn declaratie in

copia hier bijgevoegt publijcq op de markt van

Carrang-antoe sodanig met een kris-steeck

in de regterborst te grieven, dat denselve den 27:'

daar aan is overleden, conform de bijgaande

verklaring van den opperchirurgijn alevander

bevintenitle dier wonde

volgens bijgaande ver

„kearingen

van Dam denwelke ten laatst gemelten dage

het doode lighaam van dien Europees ten overstaen

van