closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197.

Van Bantam Den 31.' augusti 1729.

van gecommitteerdens heeft geopend op het requi„

„kt van den fiscaal Ian Steenwijk, maar aan„

gesien ons dien moordenaar al mede is geweijgerd overgave van dien moor„

„dehaar ons geweijgerd

om reedenen als Euden

text.

geworden onder pretext, dat denselve een mahometaar„

was, en gevolglijk een onderhoorige van den zul„

than, heeft men die zake voor eerst daar bij moe„

„ten laten, en affwagten, off het affsterven van

klagte over de onbillijke

behandeling van het hoff

gerepten Europees dat hoff tot billijkheijt soude

overbrengen, welk contrarie gebleken is, want

eergisteren na de middag door den wagthebbend

bekentmaking wat met

dien moordenaar ko

nings weegen gedaan

officier gevraagt zijnde na de reeden eener soo stond te werden.

grooten confluentie van menschen: ten andwoord

gekregen hebbende, dat 'er een Iavaan, die een

Europees dood gestoken had, int water soude ver„

smoord worden, repliceerde, dat het billijk was antwoord daar op

den gesaghebber daar van alvoren kennis wierd

gegeven, gelijk ten eijnde voorsz: in plaatse van

expresse konings zendelingen binnen speelwijk

kwamen den opper en onder geweldigen tomme„

gom sniga Iassa en kidarpantaka, oversulx

dese behandeling tot declin en disreputatie van

hoe en waarvoor dit ge„

„doente aantemerken

d’E: Comp: aangemerkt sijnde heeft den eerst on„

„dergetekends, betuijgt hebbende, geen van beijde te

kennen verder gesegt, geensins begeerig te weesen