closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' augusti A:o 1729.

gerecolleerde examinatien en oncost reecq: ten be„

relaas van een gerooft gewesd ragen van ƒ258: 17: 8: besijden een relaas van den

sijnds mardijker

mardijker Salomon anthonij, die voor eenige Iaren

prawang

door Pontangse rovers op de hoogte van beawang, de

wil hebbende na Samarang overmeesterd tot Lam„

„pong verkogt, en aldaar door seker moor gelost

mitsgaders voor eenige dagen herwaards gekomen

is en thans al mede overvaard, onder eerbiedige

communicatie, hoe ons (: hoewel onseker:) van

wie onder voorsz: lijff eijge„

nen bekent is voor een

macker van Toentoen.

ter zijde berigt is geworden, dat eene der voormelte

slaven in name Laijtjo van Batavia een mac„

„ker soude weesen van den hier voren vermelt en

Balijsen moordenaar Toentoen.

In Raads alhier op den 27.e deser door den admi„

„nistrateur Mauritius de Graaff ingediend zijn„

memorie van eenige goe

„deren overgaande.

„de seekere memorie, van diverse onbequame goede„

„ren van de Comp:, zoo heeft men verstaan eenige

van dien ten voordeelen van deselve te laten verkopen.

item somminge als in't minste van geen gebruijk

zijnde, doen vernietigen, en gaan de andere bij de„

„sen over, benevens de voorschreven memorie:

versoek van den administratur Terwijl niet mogen aff zijn toe te staan ket versoek

om de coopmans qualiteijt

met te daar toe staande

gagie

van voorsz: administrateur, tot het oversenden

van.