closeTerug naar inventaris

Transcriptie

201.

Van Bantam Den 31:' aug=s 1724.

van een request gepresenteerd aan uw: Edele groot

agtbare ter obtinue van de qualiteijt van Coop„

„man met de daar toe staande gagie.

En aangesien onder het getal der nate noemene

versoekers om haar verlossinge van hier diverse

personen werden gevonden in wiens plaatse an„

„dere uijt dit guarnisben versoek gedaan hebben

te mogen optreeden, namentlijk den zoldaat

voordragt van eenige per„

sonen die gaarne bevordert

waren

Gideon dieulesict aan de penne, item den guar

„nisoen schrijver Francois Brouwer, om over te

gaan tot de chirurgije, den soldaat Michiel

krombrugge, om in dies plaatse g’'emploijeerd,

mitsgaders de mede d=os Ian Hendrik Blok van

Leeuwaarden, en Johannes Ront van Hessen

„cassel, den eerste tot draeijer en den andere tot lads„

maker aangesteld te werden, soo neemen de vrijheijt

haar personen voor bequaam in haare dienst ten

goede omtrent uw Edele groot agtb: voor te dragen

als mede den corporaal en driemeester alhier Joan„

„nes Loens van 's Gravenhage, om in plaats van

een der zergeanten, die in’t vervolg deses bekend

staan om hare verlossing te versoeken, absoluit

met de daar toe staande gagie aangesteld te mogen

werden.