closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31.' augusti. A:o 1729.

werden: zijnde a:o 1726. p:r Langerobde hier te lands

gekomen voor adelborst met ƒ10. en den 24.' Ianuarij

1728. gevordert tot Corporaal met ƒ14. ter maand.

voorts ’s konings groffsmit andries muller van

trankfort ter obtinue van een gunstige verbetering

in gagie: is a:o 1724. p:r het schip Valkenisse in Indien

gekomen, en den 12.e Iulij a:o 1726. door uw: Edele groot

agtb: tot die qualiteit met 13. gls: ter maand ge„

vordert, om sijn toenmaals lopend en altans ge„

„expireerd verband van vijff Iaren daar voor uijt

te dienen. zullende wij wanneer gem: voorgedra„

„gene personen hunne versoeken werden toegestaen

alhier nog benodigen, buijten en behalven de twee

versoek om recrute

versogte goede pennisten, bij den onse van den 5.e

Iulij Iongstleden, te weeten

3.

Zergeants.

1 onderchirurgijn.

1. zadelmaker.

speelwijk

1. groffsmith voor

2. timmerlieden

5. Corporaals.

2. tamboers, en

76. schildergasten

en

91. Coppen te samen.

zoo tot plaatsvullinge van eenige overledene, se„

tot plaatsvulling van overle„

„dene incurable en 50.

versoekers om daar ver

„dert p=-mo September Jongstleden tot dato deses, als

lofsing

tot verwisseling van 4. incurabele en 50. dienaren

dewelke.