closeTerug naar inventaris

Transcriptie

203.

Van Bantam Den 31:' augusti 1729.

dewelke aen ons om hunne verlossinge versogt heb„

ben volgens bijgaande naamrollen.

voorts gaan hier besijden 11. copia actens der door

diverk overgaande pa„

„pieren

ons in gagie bevorderde zedert een Iaar herwaards

benevens een korte samentrecking van alle E

Comp:s gequalificeerde en mindere dienaren tot

Bantam bescheijden sodanig deselve present in wee„

„sen zijn: Benevens onsen eijsch van benodigtheeden

voor een geheel Iaar met de cathalogus der beno„

„digde medicamenten, waar toe de leedige potjes

en vlesjes etc=a in een kist desen verzellen vol„

„gens nevens leggende memorie, die ook bijgevoegt item den toegesegden

op neem der chineesen

is den toegesegden opneem der Chineesen bij den

onse van den 5:e Iulij J:oleden, soo tot Bantam, als

daar om her woonende, benevens ’s konings reecq:

waar bij p:r slot aan de Comp: nog de bet staat

's conings dehet.

realen 12453: 21:8:, en aangesien den voorraat

der peper thans groot is ruijm 800. ongeharpte

peper voorraat

bhaaren, mitsgaders binnen korten volgens de

gerugten nog meer van dien korl alhier van

Lampong aangebragt staat te werden, soo twijffe„

„len wij niet off den vorst sal binnen korte na ou„

„der gewoonte sonder intermissie versonk laten doen

om.