closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31:' augusti 1729

om een schip met spaanse realen tot den affhaal

versoek des zulthansom van dien korl, gelijk dagelijx geschied om door uw

5000. rds hollands paijem„t

en 100. koebangs

Edele groot agtb: goedheijt gerieft te werden met rd:s

5000. paijement uijt de munt Hollandia,

benevens alsulke een hondert Iapanse Coebangs, als

eene daar van in desen gesloten overgaat.

Den opperchirurgijn deser besetting alexander

versoek van den opperchirur„

ghin om de ontheffing

van goederen, waarvoor

op reecq: is delast

van dam ontwaard hebbende op reecq: belast te wee„

sen voor eene somma van ƒ 95: 12:8: over diverse

gereedschappen en een medicament kist, die denselve

van de Comp: op zijne reijse na Cheribon p:r ’t

schip haafften mede heeft gehad versoekt reverentelijk

daar van onthefft te mogen werden, dewijl voorsz:

goederen terug zoude hebben laten brengen, binnen

het casteel Batavia, met sijn wederkomste ter selver

plaatse door den thans aldaar aan de Liest poort be„

scheijden onder chirurgijn in name Frans hend:k Ringius.

Den luijtenant adriaan van der kroes in desen

vrag offde gegeven ktting voor meld na het exempel van den medeluijtenant

aan den luijtenant

adriaan tan der croes

in raade van politie en Simon groeneveld, alhier in raade van politie en Iustitie

7ustitie gepennitteerd

naast denselve sitting gegeven zijnde, soo neemende

vrijheijt te vragen, off sulx is van uw hoog Ed: groot agtb: approbatie.—

aan.