closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2.

205

Van Bantam Den 31:' augusti 1729.

aan den gesagvoerder van ’t galjoot de snin affgegeven

versoek om te rug erlan„

„ging van 2. ijsere boeij

bouts.

zijnde 2. p:s ijsere boeijbouts, tot het sluijten der voor„

aengetogen slaven versoeken, ons deselve met haar bij„

„gaande beugels, slooten en sleutels, weder te rug gevon„

den, en ’t effens geriefft te mogen werden met 12.

en omgereft te werden

met 12. p:s inlandse

ketengangers.

p:s off ses paren inlandse ketengangers, tot het

suijver houden van de gragt om Speelwijk, als an„

„dere dagelijxe dienste alhier seer noodsakelijk zijnde

het schip Heesburg komende van Cormandel werd van

hier tegenswoordig gesien, en is daar aen affgezonden aan heefburg verversing

gesonden

eenige verversching, op het versoek van den schipper

van dien bodem Ian de Harre, bij een brievje in extract

met het andwoord daar op hier nevens: staande de wat te volgen staat.

oncostreecq: daar van te volgen, en soo mede p:r eerste

scheeps occabie de mattroosen Pieter Iansz: Gerff

van amsterdam en Carel de koning van aarsten„

„bescheijden op de schip en veerman vecorschreeven.

indien deselve sullen weesen hersteld van hun siekte,

daar sij om aangehouden werden in'’s comp:s hospitael alhier.

waar mede dese besluijtende beveelen uw Ed: groot agtb:

T slot.

in Godes veijlige hoede en blijven met schuldige eerbied

(:onderstond:) hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende heeren (:lager:)

uw hoog Ed:s gehoorsame dienaren (:was getekent:)

Ioh: Sautijn, Hend=k Duurvelt, H:s De Graaff, I.n

steenwijk, Simon groenevelt en adriaan van der

kroes (:in margine:) Bantam Den 51:e aug=s 1729.

Conferentie