closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug=s 1729.

Conferentie gehouden tus„

„schen den Bantams Coning

en den E: heer Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting.

op Sondag den 21:' aug:s 1729.

Den heer gesaghebber voormeld na verkregen audientie

heden voormiddag ten hove verscheenen zijnde, betuijg„

de nogmaals beleeffdelijk desselvs verpligtinge voor de

eere, die sijn E: en familie gisteren door sijn majes„

teijt was aangedaan op het Javaanse dans-spel

dat ter eere van den gesaghebber was aangeregt:

het welke den vorst met een weder complimentje

beandwoord, en aan sijn E: geadmitteerd hebbende

met sijn majesteijt apart te gaan, vervolgde den

gesaghebber dusdanig.

Dat het hem leed was zijn hoogheijt bekent te

moeten maken, hoe zijn E: gisteren in den avond

binnen speelwijk te rug gekomen zijnde, gemist

hadde vier van sijne blaven met name scharon,

casar, augustus en November, die dewijl wist, dat heof

door ijmand van de koninklijke familie verleijd

waren zijn E: niet had mogen versuijmen den

vorst.