closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' aug=s 1729.

vorst personelijk in secretesse daar van kennisse te

geeven.

Den zulthan na ’t scheen vremd hier over toehooren„

de begeerde na sijne gewoone drifftigheijt opstonds te

weeten, wie sulx gedaan hadde; dog den gesaghebber

hier en tegen sig eerst een weijnig geretireerd hou

„dende onder betuijging van sulx, sonder selfs daar

over beschaamd te weesen, soo gemackelijk met

te konnen seggen, was egter ten laatste genoodsaekt

op ’s konings ernstigen aandrang hem het selve

te openbaaren, en daar neds te beschuldigen eene

van sijne egte zoonen met name pangerang

Bantam onder versekering, dat het selve nog aen

den rijxbestierder nog aan niemand anders als

thans aan den vorst had ontdekt. Na het welke

zijn E: ook de vrijheijt nam op een verstaanbare

wijse sijn majesteijt uijt te leggen twee stux

examinatien van de slaven Castor en augustus

de datis 19.' maij Jongstleden, behelsende hoe dat

prinsje al voor lange door dese en geene konkela„

rijen toeleg gemaakt hadde, om schaamteloos

dit sijn voorneemen te sien gelucken; denwelke

daar over geroepen sijnde, betuijgde in nedrigheijt

voor de voeten van sijn vader zijn onschuld:

als„

207.