closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' augusti A:o 1729

als wanneer ook vervolgens ontbooden wierden sijn

voogt, den pangerang Coessoema Ningrat en den

rijxbestierder Pourba Nagara, aan wien daar van

kennisse gegeven en overhandigt geworden zijnde

de Tambaga Sawasa knoopen, die pangerang Ban„

tain aan sekeren anderen slaaff van den heer

gesaghebber met name Castor ter verlocking al

voor eenigen tijd had gegeven, gelijk bij eene der

voorsz: examinatien staat gewaagd; zoo belasten

zijn majesteijt, dat bij beckenslag publicq langs

de weegen, soo binnen als buijten de stad soude aff„

„gekondigt werden, dat een ijgelijk van ’'s vorsten

onderdanen, sonder aansien van perbonen gehou„

den soude weesen voorsz: gevlugte vier slaven bij

agterhaling op te brengen, en in wiens wooning de„

selve ter verberging gevonden wierden den sodaiige

al was het kles een konings zoon na Lampong

voor eenwig verbannen soude werden.

Dese belasting geschiede in de Javaanse sprake: dogh

sijn majesteijt sig daar na weder tot den gesaghebber

keerende, seijds in ’t maleijds het nodige tot agter„

haling der gemelde slaven te hebben geordonneert,

waar voor belleffdelijk sijnde bedankt, is dese con„

„ferentie hier mede g'eijndigt Tot Banram

dato