closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' aug=s 1729.

Dato voorsz:, onderstond, mij present, was geteekend,

M:s Wilshuijsen eerste clercq /:onderstond:/ accor„

„deerd /:was getekent:/ M:s Wilshuijsen eerste clercq.

Conferentie gehouden op Sa„

turdag den 27.' aug=s 1729. tusschen

den Bantams koning en den

E: heer Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting.

Na dat door den gesaghebber gemeld, al op den 24:e deser

audientie bij gedagte zijn hoogheijt versogt, en

sulx eerst tegens heden na den middag verkregen

was, vervoegden sig zijn E: in geselschap van den

capitain Hendrik Duirvelt, den administrat:r

Mauritius De Graaff, den fiscaal Ian Steen„

„wijk, en den eersten clercq Mattheus Wilshuij„

„sen derwaarts, bij welke occasie dan aan den

vorst bekend is gemaakt, hoe op desselvs versoek

ter besigtiging andermaal waren overgekomen

de 4 fgobars mattaram, waar van het pack

moest gelden rd=s 1298: en de aangebragte 6. p=s all„

„gias, bijkans met het monster van zijn ma„

„jesteijt over een komende het stuk 33: /8. rd=s

dog.

209.