closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' augusti 1729.

dog dat de Comp: van sodanige Persiaanse en

zouratse goude stoffen, als waar van de monster

lapjes al mede te rug gekomen waren, niet was

voorsien: mitsgaders dat haar hoog Edelens sijn

majesteijt lieten vereeren alsulke specerijen als

den vorst bevorens te hoop ontbooden, dog om de

hoogheijt der prijs naderhand niet begeerd had & ca,

dewelke dan insgelijx ten hoove gebragt, en ter

ordre van den zulthan met een sonderlinge

greetigheijd geborgen weesende, seijds zijn ma

„jesteijt, dat ingevalle de comp: de gobars was

affstaande tegens den prijs, die daar bevorens

had voorgeboden hij deselve alle soude neemen

dog dat anders tegens de aangeschrevene prijs

maar een enkeld pak begeerde van de zoorten

N:o 1. 2: en 3. en belangende de alegias, dat hem

die te duur waren, alsoo voor de zijne maar

11. rd:s het p:s had betaald.

het een en ander gesegt weesende, haar hoog Edel„

„hedens bekend te sullen maken, droeg zijn E:

den zultkan vervolgens voor, hoe dat op den

22.' deser seker Europees soldaat, bescheijden in

zijn hoogheijts casteel deerlijk met een kris

was gegriefft geworden, publijcq op de bassaar

door