closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' aug:s 1729.

Door een maleijer, die dewijl bereeds konings weegen

gevangen, en aante sien was voor een, onderhoorige

van de comp: zijn E: volgens raads besluijt van

den 27.' deser denselve voor de tweedemale van den

rijxbestierder had laten op eijsschen door gecommit„

„teerden Comp:s weegen den capitain, administra„

„teur en eersten clercq voormeld ten overstaan en

op het requisit van den fiscaal: Dog dat dien

minister mogelijk door aanhitsiige na dat ver„

soek alsoo min gehoor had gegeven, als door onver„

„mogen off dwang te hebben kunnen uijtvoeren

’'s konings ordre in het magtig werden van des

gesaghebbers te zoek geraakte slaven, waar van

bij de conferentie van den 21' deser werd gewaagd,

die quabi wel nageset, dog niet waren gesogt ter

plaatse daar het bekend was, dat deselve waaren.

voorts, dat men ook alsoo min het wessagkomen

van den boedel van den overleden chinees capitain

swaowako, contrarie des zulthans gedane belofte

en haar hoog Edelens requisit vervat bij brieve

van den 25:' maart Jongstleden, als van de goe„

„deren van den Chinees Ian Iouwko, denwelke

off schoon door sijn majesteijt al in’t gelijk gesteld

was, egter nog met terug gekregen had, tegens

de.

211.