closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31.' aug:s A:o 1729.

de ordre des zulthans sodanige goederen, als hem

door het hooft van ’t eijland Gosong Bandan, met

name tommegom abon, waren ontnomen op

een onbillijke en geweldige wijse, gelijk zijn ma„

„jesteijt niet onbekend konds weesen, door dien hem

het relaas van desen Chinees vertaald in't Ia„

„vaans was overgegeven: Dat is waar antwoor„

den zijn hoogheijt, maar daar staat mijn zoon,

wijsende na pangerang Djaja Santika, die ra„

„ken dese zaken.

Ik kenne antwoorde den gesaghebber, wanneer

Comp:s weegen over dusdanige affaires iets te

verrigten hebben, niemand anders, als den zultan,

en zijnen rijxbestierder, en siende dat sijn majes„

„teijt in opsigt van voorsz: maleijdsen moorde„

naar niet anders belieffde te seggen, als dat sig

daar over, wanneer de nodige papieren hier

omtrent had nagesien eens nader souds bedenken,

en dat wijders de slaven van zijn E: wierden ge„

„sogt, sonder sig over den voor aangehaalden boe

„del in't minste te uijtten, vond zijn E: raad„

„saam het selve, daar bij maar te laten, tot na„

der ordre van haar hoog Edelens, dewelke zijn

hoogheijt op het affscheijd neemen als en passant

versogd.