closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:e aug:s 1729

versogd uijt sijne name te bedanken voor het pre„

sent der vooraangehaalde specerijen, mitsgaders

ook gesproken hebbende over sijn gedaan versoek

om rijs, is die hoogheijt wegens de algemeene schaars„

heijt van dat graan het nodige gesegt.

eijndige

En hier mede dese conferentie tot Bantam dato

gemeld, onderstond, mij present, was getekent, P E:

Wilshuijsen /:onderstond:/ accordeert /:was ge

„tekend:/ M:s Wilshuijsen Eerste clercq

Aan den E: achtbaaren heer

Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber

in het Bantamse territoir

benevens Den Raad.

E: achtbaare heeren.

geeft reverentelijk te kennen Tan jouwko chinees

en inwoonder van Samarang dat den supp:t.

nu elff dagen geleeden, zijnde geweest den 26.'

maart J:o leden ter Bantamse secretarije voor

den eersten clercq Mattheus Wilshuijsen

en sekere getuijgen gedaan, heeft relaas toe dat

hij nu drie Iaren ontrent geleden met sijn vrouw

vertrokken.

213.