closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug=s A:o 1729.

vertrokken is na Tringano, een eijland gelegen

ongevaar 30. mijlen beoosten Iohoor; mitsgaders

na drie Iaren aldaar gewoond te hebben het selve

verlaten, en in de te rugreijse na Batavia

met sijn vaartuijg geraakt is op het drooge

van een der duijsend eijlanden tusschen Ban„

„tam en Batavia met name Poulo gossong

Bandan. en nademaal het hooft aldaar zijn,

„de een Bantammer met name tommegom

abon den supp:t benevens sijn vrouw en scheepe„

„lingen niet alleen qualijk gehandelt, maar

ook hun goederen benevens het vaartuijg ge„

„eijgend en herwaards gebragt heeft, soo neemt den

supp:t de vrijheijt te versoeke uEd: agtb: hulpe ten

eijnde hij het selve en de gedagte zijn goederen

te rug erlangen mag, alsoo dat vaartuijg niet

gestrand, maar als gesegt door tegenwind ge„

raakt is op het drooge onderstond, ’t welk

doende etc=a /:onderstond:/ accordeerd /:was gete„

„kend:/ M:s Wilshuijsen eerste clercq.

Relaas Ter Bantamse secreta„

„rije gedaan, present de nabeschre„

„ven getuijgen door Tanjauko

Chinees.

Den.