closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' augusti 1729.

gekookt zijnde een goede geur daar aan te geeven.

Dat den relatant van dat gewasch na het zelve

met kooken en droogen ten vervoer behoorlijk

bereijd te hebben heeft ingesameld 53. picols

mitsgaders te raade geworden zijnde, om daar

mede en nog eenige verdere negotie whaaren

Tringano te verlaten, heeft hij een vaartuijg

aldaar gekogt zijnde een conting groot 15.

lasten, het welke den relatant met de voorsz:

tripangs en andere goederen hebbende doen

beladen is hij daar mede nu 53. etmalen ge„

„leden nevens sijn vrouw en agt maleijdse

huurlingen van het voorsz: eijland vertrok„

„ken, zijn cours stellende na Batavia

maar in plaatse van behouden aldaar te arrivee„

„ren door westelijke winden vervallen is op de

hoogte der duijsend eijlanden tusschen Batavia

en Bantam, alwaar dat zijn vaartuijg nu

22. dagen geleden bij laag water geraakt is op het

drooge van een ter selver eijlanden, ’t geen den

relatant Poulo gossong Bandan noemt. sulx

dat hij voorsz: zijn vaartuijg gedeeltelijk heb„

„bends willende ontladen, berigt geworden is

door eenige visschers, dat sekeren Bantammer

in.