closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banram onder dato 31:' aug:s 1729.

in name Tommegom abou, ten selven eijlande

regent was, zijnde een onderhorige van ’s konings

zoon alhier pangerang Djaija Santika, dier„

„halve, dat hij relatant van dit zijn geval aan

denselve kundschap heeft gegeven met versoek om

hulp.

Dog in plaatse van sulx te erlangen dat desen

regent het voorsz: vaartuijg ende gantsche lading

heeft aangeslagen, item den relatant met zijn

wijff gevangen genomen onder bedreijging van

hem en haar te sullen dooden ingevallen met

goedwillig schriftelijken affstand deede van ’t ge„

„dagte vaartuijg en dies lading het welke den

relatant tot behoud van zijn en vrouws leeven

dan segt gedaan te hebben, en door voorsz: ban„

„tammer op bedreijging als voren, nog onbillijk

affgevergd te zijn twintig spaanse realen

voor losgeld van hem en zijn wijff: Dog sulx

geluckig hebbende weeten affte bidden, is den re„

„latant benevens sijn vrouw na twee dagen

op het voorsz: eijland gevangen geseeten, en vijff

dagen aldaar door een bijwagt bewaakt ge„

„worden te zijn eijndelijk met haar desen

geesel ontkomen door behulp van een kleijn

visschers.

217.