closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' augusti 1729.

visschers vaartuijg, waar mede Batavia bezeijlde.

voorts, dat sijn verdere scheepelingen hooft voor hooft

op bedreijging van de dood off vervoer na Lampong

door voorsz: regent zijn affgevergd voor losgeld 1.4.

rd:s spaans: het welk den relatant segt, dat eeni„

„ge door behulp van visschers hebben opgebragt: maar

hoe het verder met haar off de andere vergaan is,

betuijgd niet te weeten, vermits op Batavia ge„

komen zijnde maar eene dag en nagt aldaar

is verbleven, mitsgaders door de Capitains der

chineesen ter selve plaatse in name que banko

en saningkong, soo mede door de heer sabandhaar

Fredrik Iulius coijett na herwaards is geweesen

ten einde door den gesaghebber en raad aldaar

de behulpsame hand geboden te werden in dit sijn

beklaaglijk geval.

wijders segt den relatant dat de goederen hem door

gedagten tommegom abou ontnomen de volgende

zijn, als

1. segge een vaartuijg met zeijl en t reijl groot 15. lasten.

53. „. drie en vijfftig picols tripangs swart

2. „. twee ijsere pannen groot

2: „. twee picols waxe

e geele.

30. - - „. dertig catjes d=o

3. segge.