closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug=s 1729.

den slaav van den ondercoopman Kloekhoff

tot sig te locken, en dat hij den confessant com„

„missie heeft gegeven, om tot de vlugt alle de sla„

„ven in speelwijk aan te setten, en tot hem te

brengen insonderheijt zijn mackers aron, casar

en augustus: welken laatsten alleen, en de

andere niet, hij daar over tot vier keeren

toe uijt naam van pangerang Bantam sigt

aangeweest te hebben, mitsgaders met denselve

over eengekomen te zijn tot gedagten prins

de vlugt te neemen, soodra den lijffheer van

den confessant desselvs verlossinge van hier

kwam te obtineeren: met dien verstands nog„

tans, dat sulx in diervoegen soude blijven voor

gearresteerd, wanneer augustus in tusschen

tot Batavia, gelijk pangerang Bantam had

laten spargeeren, niet mogt werden verkogt:

100

Dog sulx geschiedende, gemelten augustus als dan

belooft had om clandestin van daar tot voorsz:

prins na herwaards de vlugt te neemen, door

behulp van een vaartuijg, dat pangerang Baijtam

als dan na Batavia ten dien eijnde souds affbenden.

vervolgens, dat soodra den confessant van gedagte

zijn mackers komst alhier; de weet gekregen soude

hebben.

225.