closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' September 1729.

origineel.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

M„r Diderik Durven,

Gouverneur generaal, en d’ Edele heeren Raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r Inlands vaartuijg

in handen van de mooren

agtb: Erntfeste, Manhaffte

abdul cadir en

Candja Marekan

welwijse, voorsienige, seer gene„

ontvangen den 9:e Sentem„

„ber 1729, door handen van

den eerstgemelde moor.

„reuse en wijd gebiedende heeren.

In nakominge van ’t gunt ten opsigte van de

mooren abdul cadir en candja marekan bij

onsen Iongste van ult:o aug=s laastleden ver„

„meld staat, vaaren deselve altans tot uw

Edele groot agtb. over, terwijl hier bezijden

leggen hunne belegde stucken en dacimen

„ten navolgens de daarvan zijnde registers:

maar aangesien van die papieren eerst eenige

voor weijnig dagen, item sommige op gisteren

en ook nog diverse op heden zijn belegt gewor„

den, om dat men sig met hunne verschillen

niet heeft mogen bemoeijen, maar die gelaten

voor.