closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' September 1729.

voor het geene deselve waren van die tijd aff,

dat den zulthan, navolgens het genoteerds

bij des gesaghebbers appart schrijven aan uw Edele

groot agtb: van den 7:' xber: Jongstleden ver„

sogt heeft, dat de questie van dese mooren op

Batavia mogte werden getermineerd, zoo

twijffelen niet, off sulx sal weesen na de

intentie van uw Edele groot agtb:, aan

dewelke verhopen ook geen ongenoegen toe„

gebragt te zullen hebben dat men volgens

nevensleggende resolutie van dato heden op

het versoek van abdul cadir en met volkome

bewilliging van candja marekan verzee„

„geld in een zak met het duplicaat van

desen overzenden, ter g'eerde dispositie van

uw Edele groot agtb: alsulken somma van

een duijsend spaanse realen, als den eerste

bij zijn geanneveerd en speculatieff re„

Laafste

„quest voorgeeft, dat hem den eonde

hebben laten ontneemen publijcq op des zul„

„thans voorhoff off tornoij daan door eene van

's konings dienaressen in name Njaij maas

ama: alomme alhier bekend voor een assurant

en quaadaardig instrument.

voor

235.