closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' September 1729.

voor desen moogt ter houw gekomen zijnde

het schip Schuijtwijk hebben de eere uw: Edele

groot agtb: daar van kennisse te geeven, en

in extract hier nevens te zenden, sodanig

brievje, als men van den schipper van dien bodem

heden in den namiddag heeft ontvangen, spre„

„kende van een harde winter in Nederland, waar

door de scheepen, die toenmaals zeijlvaardig

lagen na India in hunne aan te vange reij„

se sijn verhindert, dog is schuijtwijk voormelt

door een tusschen vlaag nog in zee geraakt

op den 35 maart A:o stanti

De versogte ververssching, vermeld bij onsen

Jongsten voorsz: ten behoeven de bescheijdenen

op het schip heefburg is daar aan besteld ge„

worden, navolgens de nevensleggende qui„

„tantie, die bij gevoegt is een oncostreecq:

van het bedrage derselve ter somma van

ƒ 220: 10: 2 dewelke versoeken te mogen doen

affschrijven, item dat aan heeren weesmeeste„

„ren tot Batavia mag affgegeven werden den

hier ingesloten aan haar eerw=s gerigte missive

met een open slip, van den eerst onder getekende.—

waar mede desen besluijtende verblijven met

eerbied