closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' October 1729.

bij de Bantamse handelboekjes.

De onbequame, en alhier voor lange inde pakhuijsen

binnen Speelwijk nodeloos bewaard geweest zijn

„de goedertjes van de Comp:, die wij buijten de geene

dewelke bereeds zijn overgezonden, en vernie„

„tigt: genoteerd hebben bij den onse van ult:o augs

Iongstleden, dat verkogt stonden te werden, hebben

volgens bijgaande notitie nog kunnen off mo

„gen gelden rd=s 11:4. dewelke in comp:s cassa

alhier getelt, en bij voorsz: handelboekjes behoor

lijk nagenomen zijn

De Boot De Hoesthuijn alhier, die alschoon

a:o 1721. nieuw herwaards gesonden is, heeft zedert

dat volgens het genoteerde bij het Bantamse

gemeene schrijven, van den 16:' December d’ A:o 1726.,

op de klippen, omtrent het notendopje vast ge„

„zeeten heeft, noijt van ’t vereijschte gebruijk, off

regt digt geweest, wat moeijten en kosten daer

aan ook gedaan zijn, mitsgaders altans,

volgens nevensleggende verklaring der timmer„

lieden alhier c:s:, ten eenemaal geworden weesen„

„de irreparabel, versoeken daar voor in plaatse

een andere bequame en groote boot, dewelke van

boven met luijken off wel anders na het

welbehagen

245.