closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' october, 1729.

welbehagen van uw Edele groot agtb: overdekt

is zoo tot gemak voor die daar op varen moe„

„ten, als om daar onder voor konde en kette

1

reegen en wind, ook te kunnen bergen hunder„

„beesten en groentens, die tot ververssching som„

„tijds van hier dienen besteld te werden aan

scheepen, zoo uijt Nederland, als van eenig

ander gewest komende.

wijders is hier nog bijgevoegt den generalen

opneem van ’s Comp=s goederen en effecten

onder ult:o aug=s Jongstleden, dewelke wij bij ons

schrijven van dien datum noteerden te zullen zenden.

het schip veleijnden, voorwaards benoemd staen„

„de, is den 13.e deser Bantam gepasseert, en

den 20:e daar aan twee bodems uijt den westen

gevolgt van nog twee ditos heden in den na„

middag.

waar mede desen besluijtende verblijven met

eerbied (:onderstond:) hoog Edele, gestrenge

wijd gebiedende heeren (:lager:) uw hoog Ede„

lens seer ootmoedige dienaren (:was getekend:)

Joh:n Sautijn, Hend:k Duirvelt, H: de

Graaff, J:n Steenwijk, Simon groenevelt en

M:r van der Kroes (:in margine:) Bantam den 22.' 8ber:

1729.

Batavia