closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729.

net, dan partij plaats beslaan, alhier, in kope

van welduijdinge, staan verkogt te werden:)

zullen hebben affgeworpen; Dog het welke wij

indieroegen soo sufficant niet versekeren kon

„nen van een nadere, en eenelijk uijt voorsz: boeder

alhier nog aangehouden werdende mans slaav

in name Panglaij, dewijl die door den zulthan

selve werd geprotegeerd, en ten hove op en schuijl

gehouden; nogtans om de overgave van dien ins

gelijx hebbende laten versoeken, sien daar van den

uijtslag nog te gemoet; alschoon ons deselve al ge„

„weijgerd, hoewel andersints ook gepresenteerd

is over te geeven, ingevalle den gesaghebber zig

wilde borge stellen voor ’t geen den vorst uijt den

gedagten boedel zeijde te competeeren, dog het

welke denselve beleeffdelijk heeft affgeslagen tot

voorkominge van verdere schads.

De overgekomen 34. p:s gobars mattaram, heeft

zijn hoogheijt tegens de aangeschreven prijs ge

„accepteert maar geensints de 250. goude Ja„

„panse coubangs alsoo hem sodanig geld noijt

koger dan tegens 10. rd=s hollands het stuk soude

weesen aangerekend; weijgerende ook het

hollands.