closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21:' November A:o 1729.

Beklimmen terstond te laaten dooden.

welk verhaal met aandagt aangehoord hebbende

vinden ons verder nog verpligt uw Edele groot

agtb: te elucideeren; dat aangesien geen europesen

oog getuijgen zijn geweest, wanneer den soldaat

Ian Scheij ter dood gewond wierd, wij ook geen

inlander hebben kunnen persuadeeren te ko„

„men binnen Speelwijk en nog veel min daer

van doen passeeren eenige verklaringe, oversulx

verhoope in desen gunstig excus.

voorts hebben wij ook niet versuijmd zijn hoog„

heijt op een duijdelijke wijse nog voor te dragen,

dat uw Edele groot agtb: begeerde hoe wij na desen

tot voorstand der besworen contracten, volgens

dewelke de Comp: bevoegt was te everceeren

een souveraiie magt over haar onderdanen alhier

waar door in’t generaal alle vreemdelingen moes„

zoude

„ten werden verstaan gehouden, zijn te handhave

nen met gewelt de prerogativen daar bij verleend.

en alhoewel zijn hoogheijt daar op niets belieff„

„de te antwoorden, zullen wij des niet Jegenstaende

die keijlsame ordre egter schuldpligtig obedieeren,

als een noodsakelijkheijt zijnde die alhier

voortaan.