closeTerug naar inventaris

Transcriptie

257.

Van Bantam Den 21:' November 1729.

voortaan wel in practijk maggehouden werden.

Dat den ongelukkigen Chinees Ian Tanwko zijne

ontnomen goederen te rug erlangt, zullen wij soo

veel mogelijk tragten te besorgen, hoewel de meeste

derselve bereeds verkogt en verdeelt zouden weesen

onder de geene, die de regtmatige pretensie van

dien armenhandelaar soude tegengestaan en

bedisputeert hebben, bij den vorst, denwelke daar

over nader door den gesaghebber zijnde gesproken

en dit onreedelijk gedoente voorgehouden uijt name

van uw Edele groot agtb:, believde sijn hoogheijt

allaggende, en als indifferent, eenelijk daar op

te antwoorden, dat dit geval zijn zoon den pan„

„gerang Iaija Santika betreften, sonder het selve

int alderminste te laken, nog aan ons te geeven

eenige kope tot de restitutie dier goederen aan den

voorsz: eijgenaar, denwelke wij sijn vaartuijg hebben

doen te rug erlangen op de daar toe bekomen licen„

„tie van uw Edele groot agtb:, wiens ordre ook is

geobserveerd, ontrent de seclusie van den luijten:t

adriaan van der croes uijt den raad van politie

en Iustitie te deser besetting.

Buijten de voor aangetogen gobars, mattaram

de Iapanse coubangs, en het versogte paijement,

tot voor