closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729.

De Graaff, betuijgt zijne verpligtende dankbaar„

„heijt aan uw Edele groot agtb: voor de obtinue van

coopmans qualiteijt, met de daar toe staande

gagie van 60. ges: p=r maand, onder een nieuw

verband van vijff Jaren, waar van hem de acte be„

„hoorlijk in raade alhier is ter hand gesteld; en zoo

mede aan den Corporaal en drilmeester Iohannes

Loens de zijne, als C: insgelijx tot desselvs groote verplig„

„tinge:) daarbij gevordert weesende tot zergeant

met twintig gls: 'te maands onder een verband van

drie Iaren: ook bedankt ’s konings groffs mit andries

muller uw Edele groot agtb: voorde geobtineerde

bevordering in gagie van ƒ13: tot ƒ18. p:r maand,

teffens onder een driejarig verband.

voorts hebben de personen Gideon Diculefict,

gunstig van soldaat aan de penne getrocken, item

den tot de chirurgije overgeganen guarnisoenschrij„

„ver Francois Brouwer; den in zijn plaats

gevorderde soldaat Hichiel van Krombrugge

en de tot draeijer en lademaker aangestelde sol

daten Ian Rond en Jan Blok almede voor

dees haare verschanding hunne dankbaarheijt

betuijgt, en belooft door een goed gedrag hare ge„

„bieders genoegen te geeven ten eijnde in die bedieningen

als.

259.