closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Van Bantam Den 6:' December 1729.

geleverd 1341. ponden, sijnde 1.¾. p=r cento, waar

omtrent men van uEd: groot agtb: sal verwagten

te verstaan, off wij die op reecq: van winst en ver„

„lies, als niet excedeerende een naamwaerdig

onderwigt, voor spillagie sullen mogen laten affschrijven.

Dewijl van de Bantamse doot de Hoesthuijn

die volgens het genoteerde bij den onse van den 22.' octo„

„ber laatstleden, irreparabel is verklaard, geen het

minste gerieff hebben, maar als nog met believen

van uEd: groot agtb: een ander overdekt suffisant

vaartuijg daar voor in plaatse verwagten, laten

wij deselve na dat door de scheepstimmerlieden

van Noordbeek ten overstaan van den schipper

van dien bodem, gevisiteerd, en volgens bijleg„

„gende verklaring, insgelijx om zee te bouwen

onbruijkbaar bevonden is, in hoope van wel

„duijdinge tot uEd: groot agtb: overgaan: Be„

nevens een verklaring wegens de slegte gesteldheijt

van het pakhuijs binnen speelwijk n:o 1. verleend

door de daar over ter besigtiging gestelt geweest

sijnde gecommitt:s, den capitain Hendrik Duirvelt

den schipper van Noordbeek Hermanus Brand,

en fiscaal Ian Steenwijk, waar over door ons

inraads sijnde gedelibereert, is onder hoope van uEd: groot

agtb: