closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

off behoorende soude weesen tot den boedel van den

overleden chinees capitain Swaawako etc.a hebbende

hij rijxbestierder eenelijk daar op geantwoord dient„

„weegen den sulthan eens nader te sullen spreeken

en den gesaghebber als dan daar van bescheijd laten

geeven, invoege eerst op den 3.' deser gedaan heefft

door den peper opsigter radeen Wignia Nagara den„

„welke kwam boodschappen uijt naam van den

vorst, dat zijn hoogheijt niet konds nog begeerde den

chinees Tanjanrekos goederen te rug te geeven, en

veel minder den lijffeijgen Tanglaij, om dat wij

ons genoegsaam van den gantschen boedel van gem:

Capitain Chnees hadden meester gemaakt, tegens

de verwagting van den ge sulthan; mitsgaders

niet restitueeren soude, des eerst onder getekendens

verleijde en vervoerde slaven, ongetwijffelt, om dat

daar toe soo sterk niet hebben aangedrongen, als

op het geene, waartoe wij speciaal verkregen hadde

qualificatie van uEd: groot agtb:, aan wren ook

eerbiedig bekent maken, dat 's vorsten kleijnzoon

pangerang Soeria, zoone van den A:o 1723. omgekomen

kroonprins, pangerang Ratoe, gerugt werd, dat

binnen weijnige dagen alhier plegtelijk staat besneeden

te werden waar van den uijtslag uEd: groot agtbare

pligt