closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' December 1729.

pligt schuldig sullen bedeelen: en ten desen nog teffens

noteeren, het vertrek weder na Cheribon, op den 5.e

deser van Ratoe Bagoesamad, die ons wist te ver„

„halen dat hem Saijd oemar haast soude volgen,

waar van den coopman, en resident comp:s weegen

aldaar, den E: Iohan Donker van der Hoff en raad

door den gesaghebber preadvertentie gegeven is, bij

een brieffken, dat wij in affschrift hier nevens

laten gaan; bezijden onse resolutie op den 3.' deser

in raade van Iustitie alhier genomen; concer„

neerende, het doen oprigten naast de romp van

Toentoen met kettings aan een staak, in’t gesigt

van Speelwijk van sodanigen doodlighaam, van

sker inlander, bekent voor een Batavias wegloper,

als ten selven dage door eenige chineesen is ter

nedergevelt geworden, op de agterplaats van een

der leedig staande, en bereets verkogte steene huijsjens

tot den boedel van den voorwaarts gem: Chinees

capitain Swaowako gehoord hebbende, na dat dien

waaghals, sig aldaar eenige dagen opgehouden

had, en eijndelijk bij tijds kenbaar geworden was,

voor een dieff, huijsbeklimmer, en voorneemer

om brand te stigten.

Door den fiscaal Ian Steenwijk is alhier in

raads.