closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

Van Bantam Den 6:' December 1729.

Raade gisteren geproponeert, dat zijn E: dewijlteffens

sungeerde het ampt van Zoldij boekhouder ten desen

comptoire, sustineerde bevoegt te weesen, om buijten

en behalven dat als curateur ad lites laat verkopen

de goederen van ’s Comp=s dienaren, dewelke alhier

intestat is, en sonder seclusie van denselve uijt

hunne boedels, komen te overlijden, als ook vendumeester

behoorden te sitten, off present te weesen bij alle an

dere particuliere verkopen, die bij beckenslag in’t

openbaar te deser plaatse mogte voorvallen.

wij hebben op die saak tot vermijding van ver„

„drietige disputen goedgevonden uEdele groot agtb:

g'eerde decisie daar over aff te wagten, hoewel hier

anders altoos in gebruijk is geweest, dat door den

secretaris off eersten clercq, die ook daarom de

verandwoording voor de penningen heeft, niet alleen

alle sodanige particuliere venditien gehouden werd,

maar boven dien ook van Chineese boedels, en goederen

dewelke bij executie werden verkogt.

zedert het affzenden van onso in den aanvang

deses vermelt staande Iongste advijsen aan uEd: groot

agtb: zijn alhier op den 25:' November laatstleden

gepasseerd twee Comp-s scheepen uijt den westen

en heden middag voor desen inham ter houw gekomen

Pes