closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ber

Van Bantam onder dato 6: Decer

1864

P:r Transport

Dese vermeerdering proflueert, dat geduirende dit boek

Iaar door malkanderen gerekent 25. koppen ten laste

deser reeckening meerder sijn geweest dan a:o pass=o

dan wel en principaal, dat de granen in tegenstelling

van ’t vorige veel hooger in prijs sijn aangebragt,

als mede, bij gebrek van Batavise toevoer alhier

noodsakelijk hebben moeten werden ingekogt, oversulx des

sijn beslag heeft.

4978

15.

Guarnisoen ongelden d:o stant.

17

4204

A:o passato sijn dese geweest

i

gevolglijk nu meerder

onstaat meestendeels dat in dit boekjaar betrekkelijk deser

lastreeckening door den opperchirurgijn ter geneesing

der bij het guarnisoen voorgevallene qualen, en alder„

„kands kektens onder den gaande en komende man

meerder medicamenten sijn aangewend van t

Jaar bevorens; item het affschrijven eeniger ambagts

gereedschappen ten behoeve der ambagtslieden ver

strekt; als mede de schrijffgereedschappen, die door de

continueele conferentien waar van communica

tie gegeven aan haar hoog Ed=s alhier sijn verbruijkt,

122:

Slaven ongelden in desen Iare

7

95:13

en a:o Iongstleden waren deselve

v

Dus nu meerder

Comp:s kettinggangers ongelden dit Iaar

7

284:

s gepasseerds Iaar

220: 17

vi

Nu meerder

De vermeerdering deser twee laast geciteerde lastreek

resulteerd alleen uijt de hooger prijs der graanen alsoo

aan ’s comp=s lijffeijgenen nog gecondemneerdens

geen extraordinaire verstrecking is geschied.

raratie en Timmeragie desen Iaare

Re

2402: 13:

1025:13

verleden Iaar

8

Iu meerder

„.

Noodsakelijk gecanseerd der hout en ijserwerken, die de kosten

sijn gelegt aan den nieuwen draeijbuijten Speelwijk, als

mede de steen en metselkalk &ca tot het Ctoppen en

laphalven der vermolmde gaten aan de muuren gor

„dijnen en schietgaten rondom Sheelwijk en de punt Carrang

antoe, ’t gunt verkregen consent van haar hoog Edelens

de hooge Indische regeering tot Batavia

Transportare

8.

8:

773

17

1729

8:

4

26

14.

63: 10

8:

1376

19

ƒ 41037: 6: —:

8.

8.