closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:' December 1729.

te koopen voor den zulthan, weder tot uE: overkomt

en binnen korten, na ’t geene mij gesegt is, te

volgen staat van Zaijd oemar, ’t gunt dan ook

teffens dienstig gevonden hebbe uE: bij desen te com„

imniceeren.—

waar mede dese besluijtende verblijve na dienst

vrundelijke groete, onderstond, E: Erntfeste, discreete

lager, uE: dienstwillige dienaar en vrind, getekent.

Ioh:r Saurijn, in margine, Bantam Den 5:' De„

„cember a:o 1729. /:onderstond:/ accordeert /was getek:t/

M:s Wilbhuijsen Eerste Clercq.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt den hoog Edelen ges„r heere

M:r Didenk Durven

Gouverneur Generaal, en d, Edele Heeren Raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele geserenge, groot

R 's konings brievbrengers

kiaria Soera doeta en

Tommegom wangsaita

agtbare, Erntfeste, manhafte,

ontvangen den 10. december

1729

wel wijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse, wijd gebiedende heeren.

Zedert het affzenden van onse Iongste eerbiedige

advijsen