closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 15.' December 1729.

Batavia.

Aan sijn Edelheijts den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den Balier

assan

agtbare, Erntfeste, manhafte,

ontfangen den 16:

December 1729

wel wijse, voorsienige, seer ge„

nereuse, en wijd gebiedende heeren.

zoo ongaerne als wij het suckelen van de Iongst ge„

„depecheerde retourscheepen voor de bhaeij van Bantam

bij onsen Jongste, aan uEdele groot agtb: van den 9.e

deser noteerden; zoo geere hebben de eere althans

te communiceeren, dat deselve desen morgen van

hier uijt het gesigt geraakt zijn, Na dat alvorens

daar aan hadden laten bestellen, sodanig drinkwater

twaalff runderbeesten en diverse groentens, als door

de overheeden van die bodems is gerequireerd geworden,

bij een briev, in affschrift met het andwoord daar op

hier nevens, besijden de quitantien van den ontvang

dier goederen, ten bedragen volgens nevensleggende

van

oncost reecq:„ ƒ 1070: 5: dewelke versoeken, dat bij de

Bantamse.

31.