closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33:

Van Bantam Den 15.' December A:o 1729.

H:k Duireln, H:s de Graaff, I:n Steenwijk, en

Simon Groenevelt /:in margine:/ Bantam Den 15:'

December A:o 1729.

Register der papieren gaande

opheden van hier na Batavia

p:r inlands vaartijg in handen

van den cornoraal Fredrik Han

van dHbargard, geassisteert met

twee schildergasten, geconsigneerd

aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen

gestrengen heere en M=r

Diderik Durven Gouver„

„neur generaal, ende Edele heeren

Raaden van Nederlands India,

Namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan opgem: haar hoog Edelens van

den oppercoopman en gesaghebber

benevens den raad alhier, de dato heden.

„. 2: Resolutie genomen in raade tot Bantam op

den 24.' october Jongstleden, concer„

„neerende het resumeeren der Ban„

„tainse zoldij boeken.

„. 3. zoldij schuldreek: van den mattroos Pieter Jansz: gerieff.

van amsterdam

N:o 4.