closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 27:' December A:o 1729.

om voor desselvs reecquening van de Comp: geriefft

te werden met een hondert lasten rijs bij den gesag„

„hebber meer dan eenmaal heeft laten renoveeren:

onaangesien ’s comp=s eijge gebrek van dat graan

wel duijdelijk is te kennen gegeven, en was den rijx„

„bestierder pangerang Pourba Nagara voor het costen

„de gaerne voorsien met een hondert picols Zeugloot.

De Bantamse Zoldij boeken, gesloten met een waa„

„re balance onder ult:o augustij Jongstleden, eijndelijk

gedaan geraakt sijnde, laten wij deselve altans tot

uEdele groot agtb: overgaan na dat dies mnuten

alvorens op het sluijt en derselve den 24:' october

Iongstleden in raade behoorlijk geresumeerd en sonder

fauten bevonden waren, invoege bij de resolutie

dienthalven ten selven dage genomen consteert. de

welke in copia teffens hier nevens gevoegt, bebijden

een zoldij schuld-reecq: van den bosschieter Pieter

Iansz: Gerieff van amsterdam, denwelke van het

galjoot De Suip door indispositie alhier in’t kospitael

verbleven sijnde, aldaar op den 14.' September

Jongstleden is komen te overlijden.

voorts heeft men op de te meermalen ingeko„

„men klagten der Chineese capitains en andere

verscheijde smalle kandelaaren, die van hier

na.