closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 27.' December 1729.

na Batavia als de noord oost cust van Iava

wilde varen, in opsigte dat deselve somtijds wel een

halve maand en langer na haar Nederlandse pas„

„cedullen moeten wagten, alvorens daar mede ge„

„rieft wierden, verstaan bij biljet gemeen te laten

maken, dat voortaan alle en een ijgelijk negotiant

geen Bantammer off Lamponder zijnde, die een

Nederlandse pascedul wilden hebben, gelicentieert

werden in persoon met vertooning van een Iavaan

„se pas, om deselve in Speelwijk te komen na het goede

gebruijk op andere plaatsen; ten eijnde die arme

mensschen, en principaal, die hunne kuijten en aard

vrugten, als gesegt, op Batavia willende vertieren

tijdig daar mede gerieft soude konnen worden tot

voorkoming van haar totale ruine; waar door met

verder onderheevig sullen weesen na de oogen te sien,

den Bantamsen boomwagter, ofte die uijt naam

van denselve alle soodanige Nederlandse passen, wan„

„best

„neer ’t hem geleegen, ofte met sijn interest„ over een„

kwam binnen Speelwijk het opmaken, welke slegte

gedoentens, en daar uijt geresulteerde doleantien den

rijxbestierder niet onbekent kunnen weesen, wanneer

hij sig eriuert het geene te dier materie door den

gesaghebber al is te kennen gegeven den 2:' Iulij Jongstleden

involgen

37.