closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 27.' December A:o 1729:

Invoegen bij de overgezonde aantekening den 5:n dier

maand van de gehouden conferentien onder eerst

genoemden dat um tusschen gemelten minister

C: S: en den gesaghebber consteert; waar toe ons

reverentelijk gedragende copia van ’t voorsz:

biljet dese laten versellen, met een extract onser

resolutie dienthalven genomen op den 20. deser

dewelke verhopen te sullen weesen van uEdele

groot agtb: approbatie, en soo mede de sententie

die heden alhier in raade van Iustitie is geveld

geworden op den mondelingen eijsch van den sis„

„caal deser besetting Ian Steenwijk contra sekeren

hoekoet, denwelke alschoon een geweesen slaav soude

weesen van ’s konings zoon alhier, pangerang

Bantam, gelijk wij voor ’t naaste presumeeren

dat hij nog wel is, ongeagt denselve contrarie be

„leeden en voorgegeven heeft dat nu soude toebehoren

gedagten pangerangs toesiende voogd, in name

pangerang Soemaningrat, is goedgevonden in de

ketting te doen klinken, om reedenen bij voorm: sen

„tentie bredelijk g’extendeert, welkent weegen wij

verhopen te sullen erlangen het g'eerde goedvinden

van uEdele groot agtb:, off dien konckelaar alhier

sodanig voor eenigen tijd aangehouden, na Batavia

gezonden